เกี่ยวกับศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสาร

การจัดตั้งศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินและผู้บกพร่องทางการพูดเป็นการดำเนินการจัดบริการพิเศษเพื่อสังคมอย่างหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบริการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บกพร่องทางการได้ยินและผู้บกพร่องทางการพูดได้มีโอกาสใช้บริการโทรคมนาคมเพื่อติดต่อสื่อสารกับบุคคลทั่วไปในสังคม เนื่องจากผู้บกพร่องทางการได้ยินมีข้อจำกัดในการสื่อสารด้วยการพูด การสื่อสารที่ทำได้จะเป็นการพิมพ์ข้อความหรือการใช้ภาษามือโดยผ่านอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ฝ่ายผู้รับไม่มี หรือผู้รับไม่เข้าใจเนื้อหาที่สื่อสารโดยตรง เช่นการสื่อสารด้วยภาษามือ ดังนั้นจำเป็นจำเป็นต้องให้ผู้รับปลายทางได้เข้าใจ โดยมีคนกลางที่เชื่อมต่อการสื่อสารทั้งสองทางได้เข้าใจ เช่นเดียวกับผู้บกพร่องทางการพูดที่สื่อสารด้วยเสียง แต่เป็นเสียงที่ไม่ชัดทำให้ไม่เข้าใจ ดังนั้นจำเป็นต้องมีคนกลางที่เข้าใจเสียงพูด และทวนเสียงพูดนั้นให้ผู้รับปลายทาง

ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารผู้บกพร่องทางการได้ยินและผู้บกพร่องทางการพูด จึงทำหน้าที่ในการถ่ายทอดการสื่อสารระหว่างผู้ส่งและผู้รับปลายทาง ซึ่งอาจเป็นเสียงพูด ข้อความสั้น ข้อความออนไลน์ หรือภาษามือ โดยมีเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสารที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษทำหน้าที่เป็นคนกลางในการติดต่อ

แนวทางการดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารผู้บกพร่องทางการได้ยินและผู้บกพร่องทางการพูดนั้น สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้จัดทำแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 2 (พศ. 2551 -2553) โดยกำหนดหนึ่งในเป้าหมายไว้ว่า ให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการโทรคมนาคมได้อย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นมิติเชิงพื้นที่หรือมิติเชิงสังคม ซึ่งปรากฏในยุทธศาสตร์ที่ 3 เรื่อง การกระจายบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการสังคมว่า เพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชนบทห่างไกล และประชาชนกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้มีโอกาสในการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมตามความเหมาะสม และส่งเสริมให้มีการกระจายบริการโทรคมนาคมพื้นฐานให้ครอบคลุมและทั่วถึง โดยมีเป้าหมายไว้ในปี 2553 นี้ ว่าจะมีการทดลองโครงการนำร่องและอุปกรณ์ต้นแบบ Telecommunication relay services (TRS) เพื่อให้บริการสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน โดยจะให้มีการทดลองให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารฯ

ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจึงได้ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติศึกษาการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารสำหรับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินและผู้ที่บกพร่องทางการพูด เพื่อนำมาจัดทำแผนจัดตั้งศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารสำหรับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินและผู้ที่บกพร่องทางการพูดขึ้น สำหรับเป็นแนวทางในการดำเนินการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารฯ ตามเจตนารมณ์ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่จะเติมเต็มช่องว่างของข้อจำกัดในการใช้งานบริการโทรคมนาคมของกลุ่มผู้พิการกลุ่มหนึ่งที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและความบกพร่องทางการพูดที่ไม่สามารถใช้บริการโทรคมนาคมได้เหมือนคนทั่วไป ทั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้พิการกลุ่มนี้ได้มีโอกาสใช้บริการโทรคมนาคมสื่อสารกับบุคคลทั่วไปได้ ซึ่งจะทำให้แนวคิดการบริการทั่วถึงครอบคลุมไปถึงการให้บริการสำหรับทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนจะได้รับอย่างเท่าเทียมกัน

 • ติดต่อ TTRS

  02-434-0208-9
 • SMS

  086-000-5055
 • แอปพลิเคชัน

  iOSและAndroid

 • ติดต่อ TTRS ฉุกเฉิน

  1412 กด 1

 • SMS ฉุกเฉิน

  086-000-5055

 • แอปพลิเคชันฉุกเฉิน

  iOSและAndroid