หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารสำหรับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินและผู้ที่บกพร่องทางการพูด มีรายละเอียดดังนี้

1)บริหารองค์กรตามโครงสร้างองค์กรฯ ที่กำหนด โดยมีคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารฯ เป็นผู้กำหนดนโยบาย ให้คำปรึกษา แนะนำ และติดตามผลการดำเนินงาน

2)จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารฯ อย่างน้อย 2 เดือนครั้ง

3)จัดทำระเบียบบริหารงานบุคคล และระเบียบอื่นๆ ที่จำเป็นในการบริหารงาน

4)จ้างงานบุคลากรในตำแหน่งต่างๆ ตามข้อกำหนดคุณสมบัติประจำตำแหน่ง มีการประเมินผล การขึ้นเงินเดือน การปรับตำแหน่ง ตามระเบียบที่กำหนด

5)จัดทำแผนการดำเนินการของศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารฯประจำปีเสนอคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชิต เพื่อเห็นชอบก่อนปีงบประมาณถัดไป ประกอบด้วย

5.1)แผนการคาดการณ์จำนวนสายเรียกเข้า

5.2)แผนการปรับปรุงระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสาร

5.3)แผนการปรับปรุงการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสาร

5.4)แผนการกำหนดมาตรฐานคุณภาพการให้บริการประจำปี

5.5)แผนการประชาสัมพันธ์ การอบรมการใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสาร และการใช้อุปกรณ์สื่อสาร สำหรับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินและผู้ที่บกพร่องทางการพูด

5.6)แผนส่งเสริมการบริการเครื่องให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารสาธารณะในหน่วยงานที่ให้บริการประชาชน

6)จัดทำขั้นตอนการให้บริการของการบริการถ่ายทอดการสื่อสาร รวมทั้ง คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร

7)จัดทำมาตรฐานการบริการถ่ายทอดการสื่อสาร

8)กำหนดค่าใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสาร ที่นอกเหนือจากการบริการที่กำหนดโดย กทช. โดยคิดจากปัจจัยต่างๆ คือ การใช้โทรศัพท์แบบประจำที่ หรือแบบเคลื่อนที่ ระยะเวลาการใช้ ช่วงเวลา และระยะทางการโทรศัพท์ระหว่างผู้ส่งและผู้รับ รวมทั้งการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารในต่างประเทศ

9)จัดตั้งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการบริการถ่ายทอดการสื่อสาร เพื่อตรวจสอบความพอใจการใช้บริการของผู้บริโภค รวมทั้งจัดทำระเบียบปฏิบัติเพื่อเป็นมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค

10)จัดทำรายงานการใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งข้อมูลการใช้บริการ รวมทั้งข้อมูลมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ เสนอต่อคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

11)จัดทำรายงานประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พร้อมทั้งข้อมูลที่กำหนดให้ส่งตามระเบียบที่ กทช. กำหนด

 

 • ติดต่อ TTRS

  02-434-0208-9
 • SMS

  086-000-5055
 • แอปพลิเคชัน

  iOSและAndroid

 • ติดต่อ TTRS ฉุกเฉิน

  1412 กด 1

 • SMS ฉุกเฉิน

  086-000-5055

 • แอปพลิเคชันฉุกเฉิน

  iOSและAndroid