ตัวชี้วัดและวิธีการวัด

ตัวชี้วัด

วิธีการวัดตัวชี้วัด

1. มีการบริหารศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

มีการประเมินองค์กร โดยใช้ CIPP Model (Content Input Process and Product Model) โดยหน่วยงานภายนอก

2. มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่สำนักงาน เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร เจ้าหน้าที่เทคนิค เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ได้รับการอบรมอย่างน้อย 1 หลักสูตรในแต่ละปี

ตรวจสอบจากรายงานการพัฒนาบุคลากร ในรายงานสรุปผลการดำเนินประจำปี และประกาศนียบัตรรับรอง

3. มีการปรับปรุงระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสาร 6 ระบบ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีรายงานการใช้งานระบบทั้ง 6 ระบบ

4. มีการพัฒนาระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารเพิ่ม 2 ระบบ

มีรายงานการใช้งานระบบทั้ง 2 ระบบ

5. เครื่องบริการถ่ายทอดการสื่อสารสาธารณะได้รับการติดตั้งจำนวน 180 เครื่อง ทั่วทุกภูมิภาค

รายงานการติดตั้งเครื่องบริการถ่ายทอดการสื่อสาร สาธารณะจำนวน 180 เครื่องพร้อมรูปถ่าย

6. คุณภาพของการให้บริการ (service level agreement) เป็นไปตามกำหนดของแผนงานแต่ละปี

รายงานคุณภาพของการบริการประจำปี

7. กลุ่มเป้าหมายได้รับการอบรมจำนวนประมาณ 450 -650 คนต่อปี ทั่วทุกภูมิภาค

รายงานการจัดอบรมกลุ่มเป้าหมายประจำปีพร้อมรายชื่อ

8. มีจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย300 คนต่อปี รวมทั้งสิ้น 1,500 คน ใน 5 ปี

รายงานจำนวนสมาชิกผู้ใช้บริการประจำปี พร้อมรายชื่อ

9. มีรายงานการประเมินการใช้งานระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารและและความพึงพอใจ ในการใช้บริการทุกปี พร้อมทั้งการประชุมระดมสมองผู้บริโภคทุกปี

· รายงานการประเมินการใช้งานและความพึงพอใจในการใช้บริการประจำปีทุกปี

· รายงานการประชุมระดมสมองผู้บริโภคประจำปีทุกปี

10. มีรายงานแผนการดำเนินงานประจำปีและได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีทุกปี

· รายงานแผนการดำเนินงานประจำปี รวม 5 ปี

· รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี รวม 5 ปี