พิธีลงนาม MOU ระหว่าง สำนักงาน กสทช. กับ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และมูลนิธิคนตาบอดไทย

 

ภายใต้แผน USO พ.ศ. 2555 – 2559 มีเป้าหมายในการสร้างความครอบคลุมของโครงข่ายบริการโทรคมนาคม การขยายโอกาสในการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ และการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับประชาชนซึ่งกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการจัดให้มีบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการโทรคมนาคม สำหรับกลุ่มคนพิการ จึงจัดให้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย และโครงการจัดให้มีบริการข้อมูลข่าวสารระบบเดซี ผ่านโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่าง สำนักงาน กสทช. กับ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และมูลนิธิคนตาบอดไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2556 ณ หอประชุมชั้น 1 สำนักงาน กสทช. โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามดังนี้ พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร กสทช. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. นายวเรศ บวรสิน รักษาการผอ.กลุ่มงาน USO ศาตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และนางมณี นามศิริพงศ์พันธุ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ นายวิรัช ศรีตุลานนท์ ประธานมูลนิธิคนตาบอดไทย นายต่อพงษ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

 

>>>>โดยการจัดงานดังกล่าว สืบเนื่องมาจาก สำนักงาน กสทช. ร่วมกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ นำร่องการการจัดศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทยเพื่อให้บริการ แก่ผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินและผู้ที่บกพร่องทางการพูดตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เช่นเดียวกับโครงการจัดให้มีบริการข้อมูลข่าวสารในระบบเดซี ผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติและอินเทอร์เน็ต ที่ได้ร่วมมือกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จากเดิมที่มีผู้บกพร่องทางการอ่าน เข้าใช้งานประมาณ 15,000 ครั้งต่อเดือน จนปัจจุบันมีผู้เข้าใช้งานกว่า 140,000 ครั้งต่อเดือน

ที่มา http://www.nbtc.go.th

 

 

 

 

 

 • ติดต่อ TTRS

  02-434-0208-9
 • SMS

  086-000-5055
 • แอปพลิเคชัน

  iOSและAndroid

 • ติดต่อ TTRS ฉุกเฉิน

  1412 กด 1

 • SMS ฉุกเฉิน

  086-000-5055

 • แอปพลิเคชันฉุกเฉิน

  iOSและAndroid