เข้ารับรางวัลในงาน TCCTA CONTACT CENTER AWARD 2015 ณ โรงแรมเชอร์ราตัน แกรนด์ สุขุมวิท วันที่ 27 มกราคม 2559

สมาคม การค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA : Thai Contact Center Trade Association)  จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัล แก่ผู้เข้าประกวด "TCCTA CONTACT CENTER AWARD 2015" เมื่อวันพุธที่  27 มกราคม 2559 ณ ห้อง Ballroom1 โรงแรม เชอร์ราตัน แกรนด์ สุขุมวิทเพื่อมอบรางวัลสุดยอดการบริการให้แก่ศูนย์บริการ Call Center ที่โดดเด่นที่สุดในประเทศไทย "The Best Thailand Contact Center Awards 2015" ทั้งประเภท Corporate และประเภท Individual โดยมีคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA), สถาบัน Thailand Call Center Academy (TCCA), สถาบันวิชาการ TOT, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผู้เชี่ยวชาญด้าน Call Center เป็น ผู้มอบรางวัล ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน Call Center ที่ทางสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทยกำหนดขึ้น โดยอ้างอิงและเปรียบเทียบ เทียบเท่ามาตรฐานสากล

งานประกาศผลรางวัล  The Best Contact Center Awards ประจำปี  2015 เป็นรางวัลที่มีเกียรติและทรงคุณค่า ที่ทางสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย ได้จัดขึ้น และเป็นรางวัลเดียวที่ยิ่งใหญ่ และทรงคุณค่าที่สุด เพื่อมอบให้แก่ผู้ประกอบการ Call Center ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประเทศไทย โดยผ่านข้อกำหนด  การวัดมาตรฐาน  ตามหลักเกณฑ์และกฏเกณฑ์ของทางสมาคมฯ ซึ่งมีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ  และทรงคุณวุฒิ จากทางมหาวิทยาลัย และภาคเอกชน ได้สละเวลา ให้เกียรติ   มาเป็นร่วมคณะกรรมการตัดสินรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งได้แก่
1. อาจารย์ สรวิทย์ บัวศรี : นายกสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย และผู้อำนวยการสถาบัน Thailand Call Center Academy
2. ดร.ยุพวรรณ นังคลาภิวัฒน์ : รองคณะบดีและรักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
3. อาจารย์ สุดาภรณ์ วิมลเศรษฐ์ : ผู้จัดการ สถาบันวิชาการ TOT
4. ดร. ราเชนทร์ บุญลอยสง : ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประธานกรรมการบริหาร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริการลูกค้า คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
5. คุณบัณฑิต วงษ์บัณฑูรย์ : ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท Avaya Thailand จำกัดงานประกาศผลรางวัลในวันนั้น ต้องขอขอบพระคุณ  ผู้สนับสนุนหลัก นั่นก็คือ Avaya (ประเทศไทย) และทางสมาคมฯ  ต้องขอขอบพระคุณ  สมาชิกทุกๆท่าน ทั้งภาครัฐ   และภาคเอกชน ที่ได้เล็งเห็น   ถึงความสำคัญ   ของงานบริการผ่าน   Call Center และมีความมุ่งมั่น  ที่จะพัฒนาการบริการ  Call Center   ให้โดดเด่นและเป็นเลิศ ต่อไป

ที่มา : http://www.tccta.or.th

 • ติดต่อ TTRS

  02-434-0208-9
 • SMS

  086-000-5055
 • แอปพลิเคชัน

  iOSและAndroid

 • ติดต่อ TTRS ฉุกเฉิน

  1412 กด 1

 • SMS ฉุกเฉิน

  086-000-5055

 • แอปพลิเคชันฉุกเฉิน

  iOSและAndroid