รายชื่อบุคลากรศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย

รายชื่อบุคลากรศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย

ผอ.นิสารัตน์  กายะสิทธิ์         ผู้อำนวยการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย


งานบริการถ่ายทอดการสื่อสาร

1. นางสาวธิดารัตน์ เหมรังคะ            นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

2. นางสาวคมคิด ศันสนะเกียรติ         หัวหน้างานบริการถ่ายทอดการสื่อสาร

3. นางสาวอัฑฒกา เที่ยงปรีชา            ผู้ดูแลเจ้าหน้าที่บริการถ่ายทอดการสื่อสาร

4. นายกนต์ธร ไกรสุวรรณ                  เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร

5. นายคเชนทร์ เทพทับทิม                 เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร

6. นางสาวชนัญชิดา ชีพเสรี               เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร

7. นายภัทรพงศ์ พิกุลเงิน                   เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร

8. นายจักรี เสนเมือง                         เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร

9. นางสาวจารุวรรณ ฤทธิ์เนติกุล        เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร

10. นางสาวอรนุช ศุภเลิศชัยมงคล     เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร

11. นางสาวฐิตารีย์ เกี่ยวคุ้มภัย          เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร


งานบริหารสำนักงาน

1. นายเฉลิมพล หุ่นทรงธรรม                       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

2. นางสาวประภัสสร นามศิริพงศ์พันธุ์          เจ้าหน้าที่การเงิน

3. นางสาวอฑิญา เพ็ชรสีนวล                      เจ้าหน้าที่บัญชี

4. นางสาวมัณฑนา  เอื้อพิทักษ์                       เจ้าหน้าที่ธุรการ


งานระบบสารสนเทศ

1. นายกันตพงษ์ ศันสนะเกียรติ           หัวหน้างานสารสนเทศ

2. นายวิศรุต เย็นมี                              เจ้าหน้าที่เทคนิค

3. นายวธัญญู บุญอาจินต์                   เจ้าหน้าที่เทคนิค

4. นายเอกลักษณ์ เหลื่อมล้ำ                เจ้าหน้าที่เทคนิค


งานประชาสัมพันธ์และฝึกอบรม

1. นางสาวธิดารัตน์   เหมรังคะ

2. นางสาวสายรุ้ง  เมืองเจริญ

 


 • ติดต่อ TTRS

  02-434-0208-9
 • SMS

  086-000-5055
 • แอปพลิเคชัน

  iOSและAndroid

 • ติดต่อ TTRS ฉุกเฉิน

  1412 กด 1

 • SMS ฉุกเฉิน

  086-000-5055

 • แอปพลิเคชันฉุกเฉิน

  iOSและAndroid