สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS)

 

 

 

 

 

 

 

 

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS)

1. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกและใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสาร
2. สมาชิก TTRS จะได้รับบริการถ่ายทอดการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ SMS สนทนาข้อความ
สนทนาวิดีโอผ่านเว็บไซต์ และสนทนาวิดีโอผ่านตู้ TTRS ซึ่งให้บริการโดยล่ามภาษามือที่มีความเชี่ยวชาญ
เวลา 7.00-23.00 น. 7 วันต่อสัปดาห์
3. สมาชิกที่ใช้บริการ TTRS อย่างเป็นประโยชน์และใช้บริการอย่างต่อเนื่องจะได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมระดม
ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารประจำปีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
4. สมาชิก TTRS จะได้รับข่าวแจ้งเตือนเหตุการณ์ภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ ทาง SMS โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
5. มีบริการทีมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือในการสมัครสมาชิกและแจ้งผลการสมัครสมาชิกทาง SMS