นโยบายการรักษาความลับของผู้ใช้บริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการรักษาความลับของผู้ใช้บริการ

1. TTRS ยึดถือนโยบายไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการอย่างชัดแจ้ง
หรือตามกฎหมายกำหนด
2. TTRS มีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลโดยใช้ระบบป้องกันที่มีมาตรฐานทางเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับ
3. ผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการได้มีเฉพาะผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานในด้านทะเบียนผู้ใช้บริการเท่านั้น