ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ

1. ขอสงวนสิทธิ์การใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารในช่องทางสนทนาข้อความและสนทนาวิดีโอเฉพาะผู้ใช้บริการ
ที่สมัครสมาชิก TTRS เท่านั้น
2. ในการสมัครสมาชิก ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัยที่สุด
3. ผู้ใช้บริการตกลงจะปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ
4. ผู้ใช้บริการตกลงจะรักษา Username Password และข้อมูลส่วนตัวไว้เป็นความลับ
5. TTRS ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการได้ทันที หากพบว่าผู้ใช้บริการกระทำการดังนี้

5.1 เรื่องที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ได้แก่

  • การพนันทุกชนิด
  • การทำแท้ง
  • ยาเสพติด
  • สั่งซื้อของผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์
  • การซื้อหวย เล่นแชร์ ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

ทั้งนี้ หากเป็นการพูดคุยทั่วไปหรือเล่าเรื่องกับผู้รับสายปลายทางไม่ได้ใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสาร
เพื่อกระทำการดังกล่าว เจ้าหน้าที่ฯ สามารถให้บริการได้

5.2 ผู้ใช้บริการแต่งกายไม่สุภาพ
5.3 ผู้ใช้บริการใช้คำไม่สุภาพ
5.4 ผู้ใช้บริการไม่ได้ใช้ Username และ Password ของตนเอง
5.5 ใช้ชื่อของผู้อื่นในการสนทนา

ยกเว้น

  • กรณีผู้อื่นฝากติดต่อแทนแต่ไม่ได้อยู่ในจอสนทนา ผู้ใช้บริการแทนต้องแจ้งชื่อตนเอง และชื่อของผู้ที่ฝากติดต่อด้วย หรือ
  • กรณีผู้ที่ฝากติดต่ออยู่กับผู้ใช้บริการแทน ผู้ฝากติดต่อจะต้องยินยอมให้ผู้ใช้บริการแทนสามารถใช้ชื่อของตนเองในการสนทนาได้

5.6 กรณีผู้ใช้บริการติดต่อผ่านช่องทางฉุกเฉิน แต่เรื่องที่ต้องการติดต่อไม่ใช่การแจ้งเหตุฉุกเฉิน
ผู้ใช้บริการจะต้องวางสายแล้วเข้าใช้บริการในช่องทางปกติ