คณะกรรมการกำกับดูแลและประเมินผล

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการ โทรคมนาคมโดยทั่วถึง เพื่อสังคม สำนักงาน กสทช.

ประธานกรรมการ

นางสาววรกัญญา สิทธิธรรม

กรรมการ

นายชัยยุทธ ภูสันต์

กรรมการ

นางสาววิลัยลักษณ์ พงษ์เสือ

กรรมการ

นางนารถวลี ศูนย์กลาง

กรรมการ

นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์

กรรมการ

นางพวงแก้ว กิจธรรม

กรรมการ

นางพิมพา ขจรธรรม

กรรมการ

นางสาววันทนีย์ พันธชาติ

กรรมการ

นายวุฒิพงศ์ คำวิลัยศักดิ์

กรรมการ

นายณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล

กรรมการ

ผู้อำนวยการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย

กรรมการและเลขานุการ

นางสิริลักษณ์ ลักษมีวณิชย์

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวธิดารัตน์ เหมรังคะ

ผู้ช่วยเลขานุการ