คณะกรรมการบริหาร

เลขาธิการสำนักงาน กสทช.

ที่ปรึกษา

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ที่ปรึกษา

รองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจโทรคมนาคม

ประธานกรรมการ

นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์

รองประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม สำนักงาน กสทช. หรือผู้แทน

กรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ หรือผู้แทน

กรรมการ

คณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล หรือผู้แทน

กรรมการ

เลขาธิการสถาบันการแพทย์ ฉุกเฉินแห่งชาติ หรือผู้แทน

กรรมการ

ประธานสมาคมสภาคนพิการ ทุกประเภทแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน

กรรมการ

นายกสมาคมคนหูหนวก แห่งประเทศไทย หรือผู้แทน

กรรมการ

นายกสมาคมล่ามภาษามือ แห่งประเทศไทย หรือผู้แทน

กรรมการ

นายกสมาคมผู้ไร้กล่องเสียง ในประเทศไทย หรือผู้แทน

กรรมการ

นายกสมาคมโสตสัมผัสและ การแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน

กรรมการ

นายวิทยุต บุนนาค

กรรมการ

นางพวงแก้ว กิจธรรม

กรรมการ

นางเบญจา ชลธาร์นนท์

กรรมการ

นางมลิวัลย์ ธรรมแสง

กรรมการ

นางสาววันทนีย์ พันธชาติ

กรรมการ

นางสาววรกัญญา สิทธิธรรม

กรรมการ

นางสาววิลัยลักษณ์ พงษ์เสือ

กรรมการ

นายชัยยุทธ ภูสันต์

กรรมการ

ผู้อำนวยการศูนย์บริการ ถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย

กรรมการและเลขานุการ

นางสาววิลัยลักษณ์ พงษ์เสือ

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสิริลักษณ์ ลักษมีวณิชย์

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวธนพร แสงแก้ว

ผู้ช่วยเลขานุการ