มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการ TTRS

การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารฯ ได้กำหนดการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคสำหรับการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารให้เป็นไปอย่างเป็นอย่างเหมาะสม ถูกต้อง และเพื่อใช้ในการปรับปรุงการให้บริการให้ทั้งผู้บกพร่องทางการได้ยินและผู้ที่บกพร่องทางการพูด รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่มาใช้บริการสามารถใช้เป็นช่องทางในการให้ความเห็น เสนอแนะ หรือร้องเรียนให้เกิดการปรับปรุงการให้บริการที่ดีขึ้นในด้านต่างๆ โดยผ่านผู้รับเรื่องร้องเรียน เว็บไซต์ อีเมล์ โดยมีแผนงานดังนี้คือ

 1. การแต่งตั้งคณะทำงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารฯเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงาน และให้ข้อเสนอในมุมมองของผู้บริโภค  โดยให้มีการประชุมคณะทำงานตามความเหมาะสม
 2. มีมาตรการการร้องเรียนการให้บริการ ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารฯ จะมีเป็นมาตรการที่กำหนดให้ผู้ใช้บริการมีช่องทางในการติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนได้โดยตรงเพื่อรับเรื่อง และ แก้ไขปัญหาการร้องเรียน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ ไม่คิดค่าธรรมเนียม หรือ ค่าบริการในการร้องเรียน และมีมาตรการที่กำหนดแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม โดยมีขั้นตอนที่รัดกุม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ เพื่อนำข้อมูลการร้องเรียนมาปรับปรุงหรือพัฒนาด้านมาตรฐานคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารฯ ให้มีคุณภาพมากขึ้น ตลอดจนเพื่อป้องกันปัญหาที่คาดว่าจะเกิดเป็นปัญหาเดิมไม่ให้เกิดขึ้นอีก  ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารฯ จึงจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่มีการทำงานอย่างอิสระ และเป็นกลางเพื่อรับเรื่องร้องเรียน พิจารณา และแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นธรรมกับผู้ใช้บริการโดยเฉพาะผู้บกพร่องทางการได้ยินและทางการพูด โดยมีกระบวนการและเงื่อนไขการร้องเรียน และแผนภูมิดังนี้กระบวนการและเงื่อนไขการร้องเรียนต่อการดำเนินการของศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารฯ
 3. ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
  1. แจ้งเรื่องร้องเรียนเข้ามาที่ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารฯ ผ่านช่องทางที่กำหนดทั้งโทรศัพท์ อีเมล์ และเว็บไซต์
  2. คณะทำงานฯ จะรับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบสาเหตุ สืบหาข้อเท็จจริง และแจ้งผลการดำเนินงานเบื้องต้นให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 7 วันทำการและสรุปแนวทางแก้ไข
  3. กรณีมีประเด็นพิจารณาไม่สลับซับซ้อน หรือพยานบุคคลที่ต้องสอบปากคำไม่มาก   คณะทำงานฯ จะใช้เวลาดำเนินการเพื่อสรุปแนวทางแก้ไขให้แล้วเสร็จและแจ้งให้ผู้รับเรื่องร้องเรียนภายใน 15 วันทำการ
  4. กรณีที่มีประเด็นพิจารณาสลับซับซ้อน ใช้เวลาดำเนินการสรุปแนวทางแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันทำการ

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS)

 1. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกและใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสาร
 2. สมาชิก TTRS จะได้รับบริการถ่ายทอดการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ SMS สนทนาข้อความ สนทนาวิดีโอผ่านเว็บไซต์ และสนทนาวิดีโอผ่านตู้ TTRS ซึ่งให้บริการโดยล่ามภาษามือที่มีความเชี่ยวชาญ เวลา 7.00-23.00 น. 7 วันต่อสัปดาห์
 3. สมาชิกที่ใช้บริการ TTRS อย่างเป็นประโยชน์และใช้บริการอย่างต่อเนื่องจะได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นของผู้ใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารประจำปีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 4. สมาชิก TTRS จะได้รับข่าวแจ้งเตือนเหตุการณ์ภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ ทาง SMS โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 5. มีบริการทีมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือในการสมัครสมาชิกและแจ้งผลการสมัครสมาชิกทาง SMS

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ

 1. ขอสงวนสิทธิ์การใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารในช่องทางสนทนาข้อความและสนทนาวิดีโอเฉพาะผู้ใช้บริการที่สมัครสมาชิก TTRS เท่านั้น
 2. ในการสมัครสมาชิก ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัยที่สุด
 3. ผู้ใช้บริการตกลงจะปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ
 4. ผู้ใช้บริการตกลงจะรักษา Username Password และข้อมูลส่วนตัวไว้เป็นความลับ
 5. TTRS ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการได้ทันที หากพบว่าผู้ใช้บริการกระทำการดังนี้
  1. เรื่องที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ได้แก่
   •  การพนันทุกชนิด
   • การทำแท้ง
   • ยาเสพติด
   • สั่งซื้อของผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์
   • การซื้อหวย เล่นแชร์ ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งนี้ หากเป็นการพูดคุยทั่วไปหรือเล่าเรื่องกับผู้รับสายปลายทาง ไม่ได้ใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารเพื่อกระทำการดังกล่าว เจ้าหน้าที่ฯ สามารถให้บริการได้
  2. ผู้ใช้บริการแต่งกายไม่สุภาพ
  3. ผู้ใช้บริการใช้คำไม่สุภาพ
  4. ผู้ใช้บริการไม่ได้ใช้ Username และ Password ของตนเอง
  5. ใช้ชื่อของผู้อื่นในการสนทนา
   • ยกเว้น
    1. กรณีผู้อื่นฝากติดต่อแทนแต่ไม่ได้อยู่ในจอสนทนา ผู้ใช้บริการแทนต้องแจ้งชื่อของตนเองและชื่อของผู้ที่ฝากติดต่อด้วย หรือ
    2. กรณีผู้ที่ฝากติดต่ออยู่กับผู้ใช้บริการแทน ผู้ฝากติดต่อจะต้องยินยอมให้ผู้ใช้บริการแทนสามารถใช้ชื่อของตนเองในการสนทนาได้
  6. กรณีผู้ใช้บริการติดต่อผ่านช่องทางฉุกเฉิน แต่เรื่องที่ต้องการติดต่อไม่ใช่การแจ้งเหตุฉุกเฉิน ผู้ใช้บริการจะต้องวางสายแล้วเข้าใช้บริการในช่องทางปกติ

นโยบายการรักษาความลับของผู้ใช้บริการ

 1. TTRS ยึดถือนโยบายไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการอย่างชัดแจ้ง หรือตามกฎหมายกำหนด
 2. TTRS มีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลโดยใช้ระบบป้องกันที่มีมาตรฐานทางเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับ
 3. ผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการได้มีเฉพาะผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานในด้านทะเบียนผู้ใช้บริการเท่านั้น