โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร

ศูนย์ TTRS มีลำดับชั้นในการบริหารงานดังนี้

  1. คณะกรรมการบริหารศูนย์ TTRS
  2. คณะกรรมการกำกับดูแลและประเมินผลศูนย์ TTRS
  3. ผู้อำนวยการศูนย์ TTRS
  4. ที่ปรึกษา

สำหรับการดำเนินงาน ประกอบด้วย 4 ฝ่าย คือ

  1. ฝ่ายบริหารสำนักงาน ประกอบด้วย งานบุคคล งานการเงิน บัญชีและพัสดุ งานธุรการ
  2. ฝ่ายบริการถ่ายทอดการสื่อสาร ประกอบด้วย งานบริการถ่ายทอดการสื่อสาร งานบริการคำบรรยายแทนเสียง
  3. ฝ่ายระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย งานระบบสารสนเทศ งานมัลติมีเดีย
  4. ฝ่ายฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย งานฝึกอบรม งานประชาสัมพันธ์ งานสมาชิกสัมพันธ์