วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

วิสัยทัศน์

ศูนย์ TTRS มุ่งเน้นการแก้ปัญหาและอุปสรรคของผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินและผู้ที่บกพร่องทางการพูดที่ไม่สามารถใช้บริการโทรคมนาคมได้เท่าเทียมกับผู้ใช้ทั่วไป  โดยจัดบริการเสริมด้านการบริการถ่ายทอดการสื่อสารที่ได้มาตรฐานการบริการ เพื่อเป็นหลักประกันสิทธิการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึงของประชาชนชาวไทย

พันธกิจ

 1. ดำเนินการเพื่อให้ผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินและผู้ที่บกพร่องทางการพูดมีช่องทางสามารถใช้บริการโทรคมนาคมเพื่อสื่อสารกับบุคคลทั่วไปได้สะดวก โดยให้ได้รับบริการถ่ายทอดการสื่อสารผ่านทางศูนย์ TTRS ที่สามารถตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินและผู้ที่บกพร่องทางการพูดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งในระดับหลักการ นโยบาย และระดับปฏิบัติการ
 2. สนับสนุนให้เกิดการดำเนินงานภายใต้กรอบการประสานความร่วมมือ ประสานทรัพยากรและการกำหนดเป้าหมายร่วมกัน ระหว่างองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ TTRS
 3. ดำเนินการพัฒนาคุณภาพบุคลากรของศูนย์ TTRS ให้มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ดำเนินการบริการถ่ายทอดการสื่อสารให้ได้มาตรฐานการบริการที่กำหนด
 5. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายได้ทราบและเข้าใจถึงประโยชน์ของบริการ TTRS ที่จัดให้
 6. ดำเนินการอบรมผู้ใช้บริการให้เข้าใจถึงการใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารในเชิงรุก โดยเฉพาะชุมชนชนบท รวมทั้งจัดอบรมการใช้งานอุปกรณ์ปลายทาง
 7. ส่งเสริมการให้มีบริการตู้ TTRS ในหน่วยงานที่ให้บริการประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการแก่ผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินและผู้ที่บกพร่องทางการพูด
 8. ส่งเสริมมาตรการการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับการบริการที่เป็นธรรม

เป้าหมาย

 1. มีระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพรองรับการให้บริการกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า 150,000 คน ในระยะ 5 ปี
 2. มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารมายังศูนย์ TTRS ที่มีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 8 ช่องทางรวมถึงบริการแจ้งเหตุฉุกเฉิน
 3. องค์กรภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการให้บริการ TTRS ไม่น้อยกว่า 1,000 แห่ง