สมัครสมาชิก

กรุณากรอกข้อมูลการสมัครสมาชิกเพื่อขอรับบริการ TTRS

(* จำเป็นต้องกรอก)
ข้อมูลสมาชิก
ตัวอย่าง 0812345678
ตัวอย่าง 023456789
ข้อมูลส่วนตัว
ชาย
หญิง
โสด
แต่งงานแล้ว
หม้าย
หย่าร้าง
นักเรียน/นักศึกษา
รับราชการ/พนักงานราชการ
ลูกจ้างในหน่วยงานราชการ
พนักงานบริษัท
ค้าขาย/ทำธุรกิจส่วนตัว
รับจ้าง
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
อื่นๆ
คนหูหนวก-ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
คนหูตึง-ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
ผู้สูงอายุ
ผู้ไร้กล่องเสียง
ปากแหว่งเพดานโหว่
ผู้ร่วมทดสอบระบบ
คนหูดี-คนที่มีการได้ยิน
ไม่มี
มี
ได้
ไม่ได้
ได้
ไม่ได้
ได้
ไม่ได้
ได้
ไม่ได้
ได้
ไม่ได้
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
ที่อยู่ปัจจุบัน (สำหรับติดต่อ)
บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน
ชาย
หญิง
ข้อมูลอื่น ๆ
ประถม
มัธยม
ปวช
ปวส
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
ไม่ได้รับการศึกษา
น้อยกว่า 1,000
1,000-3,000
3,001-5,000
5,001-7,000
7,001-9,000
9,001-11,000
11,001-13,000
13,001 ขึ้นไป
การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
สื่อส่งเสริมพัฒนาการ
การศึกษา
การฝึกอาชีพ
การประกอบอาชีพ
การส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
เทคโนโลยีสิ่งอำนวจความสะดวก
การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
ล่ามภาษามือ
ผู้ช่วยคนพิการ
กฏหมาย
เบี้ยความพิการ
อื่นๆ
น้ำท่วม
พายุ
สึนามิ
แผ่นดินไหว
แผ่นดินถล่ม
ไฟไหม้
ควันจากไฟป่า
ภัยแล้ง
อื่นๆ
การแพทย์
ตำรวจ
ไฟไหม้
ไม่เคย
ไม่รับ
รับ
ไม่รับ
รับ