บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบแปลงเสียงเป็นข้อความผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Captioned Phone

การบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบแปลงเสียงเป็นข้อความผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Captioned Phone  เป็นการให้บริการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารสำหรับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินแบบหูตึงหรือผู้สูงอายุ สามารถโทรศัพท์เข้ามายังศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารฯ ผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Captioned Phone สำหรับแปลงเสียงเป็นข้อความช่วยให้ผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินแบบหูตึงหรือผู้สูงอายุได้ยินเสียงพร้อมกับเห็นข้อความที่ตรงกับเสียงไปพร้อมกัน

ข้อแนะนำในการใช้บริการ

  • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ Play Store (Android) พิมพ์คำว่า “TTRS Captioned Phone”