บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบปรับปรุงเสียงพูดสำหรับหรับผู้ไร้กล่องเสียง และผู้ที่ปากแหว่งเพดานโหว่

บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบปรับปรุงเสียงพูดสำหรับผู้ไร้กล่องเสียงและผู้ที่ปากแหว่งเพดานโหว่ เป็นการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารสำหรับผู้ไร้กล่องเสียงและผู้ที่ปากแหว่งเพดานโหว่ที่มีปัญหาการพูดไม่ชัด เมื่อใช้โทรศัพท์สื่อสารกับผู้รับปลายทางทำให้ผู้รับปลายทางไม่สามารถรับฟังได้ชัด จึงมีบริการสายพิเศษที่มีโปรแกรมปรับเสียงพูดของผู้ไร้กล่องเสียงและผู้ที่ปากแหว่งเพดานโหว่ให้ชัดขึ้นและส่งเสียงที่ปรับปรุงให้ใหม่กับให้ผู้รับปลายทาง

ข้อแนะนำในการใช้บริการ

  • เลขหมายโทรศัพท์ 1412 กด 3 สำหรับผู้ไร้กล่องเสียง
  • เลขหมายโทรศัพท์ 1412 กด 4 สำหรับผู้ที่ปากแหว่งเพดานโหว่