บริการของเรา

10 บริการของเรา

บริการถ่ายทอดการสื่อสาร แบบข้อความสั้น (SMS)

บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบข้อความสั้น (SMS) เป็นการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารโดยผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ส่ง SMS แจ้งชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ผู้รับปลายทาง (คนหูดี) พร้อมข้อความที่ต้องการติดต่อมายังศูนย์ TTRS จากนั้นเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสารจะติดต่อไปยังผู้รับปลายทาง (คนหูดี) เพื่อแจ้งข้อความดังกล่าวให้ทราบ หากผู้รับปลายทาง (คนหูดี) มีข้อความตอบกลับ เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสารจะส่ง SMS กลับไปยังผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน

ข้อแนะนำในการใช้บริการ

– ส่งข้อความมาที่หมายเลข 086-000-5055

– ในการใช้บริการ SMS กรณีทั่วไป ขอให้แจ้งรายละเอียดให้ครบถ้วนในการส่งข้อความ ดังนี้

    1. ชื่อคนหูดี
    2. หมายเลขโทรศัพท์ของคนหูดี
    3. ข้อความ
    4. ชื่อคนหูหนวก

– ในการใช้บริการ SMS กรณีฉุกเฉิน ขอให้ส่งรายละเอียดให้ครบถ้วนในการส่งข้อความ ดังนี้

    1. ด่วนหมอ 1669/ด่วนตำรวจ 191/ด่วนไฟไหม้ 199
    2. ชื่อ-นามสกุล
    3. ปัญหาอะไร
    4. ตอนนี้อยู่ที่ไหน

– เจ้าหน้าที่สามารถปฏิเสธการให้บริการ หากผู้ใช้บริการมีการใช้คำไม่สุภาพหรือเป็นเรื่องผิดกฎหมาย

บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบรับ-ส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Message

บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบรับ-ส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Message เป็นการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบการรับส่งข้อความ รูปภาพหรือคลิปวิดีโอภาษามือ โดยพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับปลายทาง (คนหูดี) ที่ต้องการติดต่อ จากนั้นส่งข้อความโดยสามารถแนบรูปภาพ หรือแนบคลิปวิดีโอภาษามือที่มีความยาวไม่เกิน 2 นาที สามารถระบุพิกัดที่อยู่ปัจจุบัน ณ ขณะที่ส่งข้อความได้ จากนั้นเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสารจะติดต่อไปยังผู้รับปลายทาง (คนหูดี) เพื่อแจ้งข้อความดังกล่าวให้ทราบ หากผู้รับปลายทาง (คนหูดี) มีข้อความตอบกลับ เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสารจะส่งข้อความพร้อมรูปภาพ หรือข้อความพร้อมคลิปวิดีโอภาษามือกลับไปยังผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน ทำเช่นนี้จนจบข้อความสนทนา

ข้อแนะนำในการใช้บริการ

– สมัครสมาชิกได้ทาง Line ID : ttrs.thailand หรือ Facebook : TTRS Thailand

– ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ App Store (iOS) หรือ Play Store (Android) โดยพิมพ์คำว่า TTRS Message

– ในการใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบรับ-ส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Message กรณีทั่วไป ขอให้ส่งรายละเอียดให้ครบถ้วนในการสนทนาข้อความ ดังนี้

    1. ชื่อคนหูดี
    2. หมายเลขโทรศัพท์ของคนหูดี
    3. ชื่อคนหูหนวก

– ในการใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบรับ-ส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Message กรณีฉุกเฉิน ขอให้ส่งรายละเอียดให้ครบถ้วนในการสนทนาข้อความ ดังนี้

    1. ด่วนหมอ 1669/ด่วนตำรวจ 191/ด่วนไฟไหม้ 199
    2. ชื่อ-นามสกุล
    3. ปัญหาอะไร
    4. ตอนนี้อยู่ที่ไหน

– ผู้ใช้บริการสามารถส่งคลิปวิดีโอภาษามือความยาวไม่เกิน 2 นาที

– เจ้าหน้าที่สามารถปฏิเสธการให้บริการ หากผู้ใช้บริการมีการใช้คำไม่สุภาพหรือเป็นเรื่องผิดกฎหมาย

บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาข้อความผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Live Chat

บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาข้อความผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Live Chat เป็นการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบพิมพ์ข้อความสนทนาบนแอปพลิเคชันที่อยู่ในสมาร์ทโฟน หรือแท็ปเล็ต โดยพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับปลายทาง (คนหูดี) ที่ต้องการติดต่อ จากนั้นพิมพ์ข้อความที่ต้องการติดต่อผู้รับปลายทาง (คนหูดี) ทีละประโยค เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสารจะติดต่อไปยังผู้รับปลายทาง (คนหูดี) เพื่อแจ้งข้อความดังกล่าวให้ทราบ เมื่อผู้รับปลายทาง (คนหูดี) มีการโต้ตอบการสนทนา เจ้าหน้าที่ ถ่ายทอดการสื่อสารจะพิมพ์ข้อความดังกล่าว กลับไปยังผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน ทำเช่นนี้จนจบการพิมพ์ข้อความสนทนา

ข้อแนะนำในการใช้บริการ

– สมัครสมาชิกได้ทาง Line ID : ttrs.thailand หรือ Facebook : TTRS Thailand

– ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ App Store (iOS) หรือ Play Store (Android) โดยพิมพ์คำว่า TTRS Live Chat

– ในการใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาข้อความผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Live Chat กรณีทั่วไป ขอให้ส่งรายละเอียดให้ครบถ้วนในการสนทนาข้อความ ดังนี้

    1. ชื่อคนหูดี
    2. หมายเลขโทรศัพท์ของคนหูดี
    3. ชื่อคนหูหนวก

– ในการใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาข้อความผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Live Chat กรณีฉุกเฉิน ขอให้ส่งรายละเอียดให้ครบถ้วนในการสนทนาข้อความ ดังนี้

    1. ด่วนหมอ 1669/ด่วนตำรวจ 191/ด่วนไฟไหม้ 199
    2. ชื่อ-นามสกุล
    3. ปัญหาอะไร
    4. ตอนนี้อยู่ที่ไหน

– ผู้ใช้บริการควรมีความสามารถในการพิมพ์ภาษาไทย เพื่อการสื่อสารที่ถูกต้องและรวดเร็ว

– เจ้าหน้าที่สามารถปฏิเสธการให้บริการ หากผู้ใช้บริการมีการใช้คำไม่สุภาพหรือเป็นเรื่องผิดกฎหมาย

บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาข้อความบนเว็บไซต์

บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาข้อความบนเว็บไซต์ เป็นการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบพิมพ์ข้อความสนทนาบนเว็บไซต์ www.ttrs.or.th โดยพิมพ์ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับปลายทาง (คนหูดี) ที่ต้องการติดต่อ จากนั้นพิมพ์ข้อความที่ต้องการติดต่อกับผู้รับปลายทาง (คนหูดี) ทีละประโยค เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสารจะติดต่อไปยังผู้รับปลายทาง (คนหูดี) เพื่อแจ้งข้อความดังกล่าวให้ทราบ เมื่อผู้รับปลายทาง (คนหูดี) มีการโต้ตอบการสนทนา เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสารจะพิมพ์ข้อความดังกล่าวกลับไปยังผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน ทำเช่นนี้จนจบการพิมพ์ข้อความสนทนา

ข้อแนะนำในการใช้บริการ

– สมัครสมาชิกได้ทาง Line ID : ttrs.thailand , Facebook : TTRS Thailand
หรือ www.ttrs.or.th เมนู “สมัครสมาชิก”

– เข้าใช้บริการได้ที่ www.ttrs.or.th เลือก “สนทนาข้อความ” โดยใช้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

– ในการใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาข้อความบนเว็บไซต์ กรณีทั่วไป ขอให้ส่งรายละเอียดให้ครบถ้วนในการสนทนาข้อความ ดังนี้

    1. ชื่อคนหูดี
    2. หมายเลขโทรศัพท์ของคนหูดี
    3. ชื่อคนหูหนวก

– ในการใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาข้อความบนเว็บไซต์ กรณีฉุกเฉิน ขอให้ส่งรายละเอียดให้ครบถ้วนในการสนทนาข้อความ ดังนี้

    1. ด่วนหมอ 1669/ด่วนตำรวจ 191/ด่วนไฟไหม้ 199
    2. ชื่อ-นามสกุล
    3. ปัญหาอะไร
    4. ตอนนี้อยู่ที่ไหน

– ผู้ใช้บริการควรมีความสามารถในการพิมพ์ภาษาไทย เพื่อการสื่อสารที่ถูกต้องและรวดเร็ว

– เจ้าหน้าที่สามารถปฏิเสธการให้บริการ หากผู้ใช้บริการมีการใช้คำไม่สุภาพหรือเป็นเรื่องผิดกฎหมาย

บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบนเว็บไซต์

บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบนเว็บไซต์ เป็นการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาภาษามือผ่านเว็บไซต์ www.ttrs.or.th โดยผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินพิมพ์ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับปลายทาง (คนหูดี) ที่ต้องการจะติดต่อ จากนั้นผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินจะสื่อสารโดยการทำภาษามือหรือพิมพ์ข้อความมายังเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสารเพื่อแจ้งข้อมูลการติดต่อ เมื่อเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสารติดต่อไปยังผู้รับปลายทาง (คนหูดี) เจ้าหน้าที่จะแปลภาษามือเป็นภาษาพูดให้ผู้รับปลายทาง (คนหูดี) ทราบ เมื่อผู้รับปลายทาง (คนหูดี) มีการโต้ตอบการสนทนา เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสารจะแปลจากภาษาพูดเป็นภาษามือกลับไปยังผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน ทำเช่นนี้จนจบการสนทนา

ข้อแนะนำในการใช้บริการ

– สมัครสมาชิกได้ทาง Line ID : ttrs.thailand , Facebook : TTRS Thailand
หรือ www.ttrs.or.th เมนู “สมัครสมาชิก”

– เข้าใช้บริการได้ที่ www.ttrs.or.th เลือก “สนทนาวิดีโอ” โดยใช้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ใช้ผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตแท็บเล็ตที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบ Wifi หรือ สัญญาณอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือ

– ความเร็วอินเทอร์เน็ตควรมีค่า Upload อย่างน้อย 1 MB เนื่องจากมีผลต่อความคมชัดของวิดีโอภาษามือ

– ในการใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบนเว็บไซต์ กรณีทั่วไป ขอให้เตรียมข้อมูลที่ต้องการติดต่อ ดังนี้

    1. ชื่อคนหูดี
    2. หมายเลขโทรศัพท์ของคนหูดี

– ในการใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบนเว็บไซต์ กรณีฉุกเฉิน ขอให้เตรียมข้อมูลที่ต้องการติดต่อ ดังนี้

    1. ด่วนหมอ 1669/ด่วนตำรวจ 191/ด่วนไฟไหม้ 199
    2. ชื่อ-นามสกุล
    3. ปัญหาอะไร
    4. ตอนนี้อยู่ที่ไหน

– กรุณาแต่งกายให้สุภาพ

– ขณะใช้บริการ ควรเปิดไฟให้มีแสงสว่างเพียงพอ

– กรุณาทำท่าภาษามือให้ชัดเจน ไม่เร็วจนเกินไป

– เมื่อต้องการวางสาย กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสารทุกครั้ง

– เจ้าหน้าที่สามารถปฏิเสธการให้บริการ หากผู้ใช้บริการมีการใช้คำไม่สุภาพหรือเป็นเรื่องผิดกฎหมาย

บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Video

บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Video เป็นการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบการสนทนาภาษามือผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบ Wifi หรือ สัญญาณอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือ โดยผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับปลายทาง (คนหูดี) ที่ต้องการติดต่อ และกดปุ่มโทรออกเพื่อติดต่อเข้ามาที่เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร แจ้ง

ชื่อคนหูดีที่ต้องการติดต่อ จากนั้นผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินจะสื่อสารโดยการทำภาษามือหรือสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสารเพื่อแจ้งข้อมูลการติดต่อ เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสารจะแปลภาษามือเป็นภาษาพูดให้ผู้รับปลายทาง (คนหูดี) ทราบ เมื่อผู้รับปลายทาง (คนหูดี) มีการโต้ตอบการสนทนา เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสารจะแปลจากภาษาพูดเป็นภาษามือกลับไปยังผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน ทำเช่นนี้จนจบการสนทนา

ข้อแนะนำในการใช้บริการ

– สมัครสมาชิกได้ทาง Line ID : ttrs.thailand หรือ Facebook : TTRS Thailand

– ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ App Store (iOS) หรือ Play Store (Android) โดยพิมพ์คำว่า TTRS Video

– แนะนำให้ใช้แอปพลิเคชันนี้ผ่าน Wifi หรือ สัญญาณอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือ ที่มีความเร็วอินเทอร์เน็ตมากพอ เนื่องจากมีผลต่อความคมชัดของวิดีโอภาษามือ

– ในการใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Video กรณีทั่วไป ขอให้ส่งรายละเอียดให้ครบถ้วนในการสนทนา ดังนี้

    1. หมายเลขโทรศัพท์ของคนหูดี
    2. ชื่อคนหูดี

– ในการใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Video กรณีฉุกเฉิน ให้เลือกเมนูตามเรื่องฉุกเฉินที่ต้องการติดต่อได้แก่

ฉุกเฉินการแพทย์

ฉุกเฉินตำรวจ

หรือฉุกเฉินดับเพลิง

แจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสารทราบให้ครบถ้วน ว่าต้องการแจ้งเหตุเรื่องอะไร ตอนนี้อยู่ที่ไหน

เมื่อใช้บริการสนทนาวิดีโอ

– กรุณาแต่งกายให้สุภาพ

– ขณะใช้บริการ ควรเปิดไฟให้มีแสงสว่างเพียงพอ

– กรุณาทำท่าภาษามือให้ชัดเจน ไม่เร็วจนเกินไป

– เมื่อต้องการวางสาย กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสารทุกครั้ง

– เจ้าหน้าที่สามารถปฏิเสธการให้บริการ หากผู้ใช้บริการมีการใช้คำไม่สุภาพหรือเป็นเรื่องผิดกฎหมาย

บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผ่านเครื่องบริการถ่ายทอดการสื่อสารสาธารณะ (ตู้ TTRS)

บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผ่านเครื่องบริการถ่ายทอดการสื่อสารสาธารณะ (ตู้ TTRS) เป็นการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบการสนทนาภาษามือผ่านเครื่องบริการถ่ายทอดการสื่อสารสาธารณะ (ตู้ TTRS) โดยผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินพิมพ์ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับปลายทาง (คนหูดี) ที่ต้องการติดต่อ จากนั้นจะสื่อสารโดยการทำภาษามือหรือพิมพ์ข้อความมายังเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร เมื่อเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสารติดต่อไปยังผู้รับปลายทาง (คนหูดี) เจ้าหน้าที่จะแปลภาษามือเป็นภาษาพูดให้ผู้รับปลายทาง (คนหูดี) ทราบ เมื่อผู้รับปลายทาง (คนหูดี) มีการโต้ตอบการสนทนา เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสารจะแปลจากภาษาพูดเป็นภาษามือกลับไปยังผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน ทำเช่นนี้จนจบการสนทนา

จุดติดตั้งตู้ TTRS

– รายชื่อสถานที่ติดตั้งตู้ TTRS จำนวน 180 แห่ง สามารถรับชมได้ที่เมนู “สถานที่ติดตั้งตู้ TTRS 180 แห่ง” แถบด้านล่างของเว็บไซต์

ข้อแนะนำในการใช้บริการ

– สามารถใช้บริการได้ตามจุดที่มีการติดตั้งตู้ TTRS จำนวน 180 แห่ง

– ในการใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผ่านเครื่องบริการถ่ายทอดการสื่อสารสาธารณะ (ตู้ TTRS) ขอให้เตรียมข้อมูลที่ต้องการติดต่อ ดังนี้

    1. ชื่อคนหูดี
    2. หมายเลขโทรศัพท์ของคนหูดี
    3. ชื่อคนหูหนวก
    4. หมายเลขโทรศัพท์ของคนหูหนวก

– เพื่อความปลอดภัย กรุณาสวมรองเท้าขณะใช้ตู้ TTRS และไม่ใช้ตู้ขณะตัวเปียกน้ำ

– กรุณาแต่งกายให้สุภาพ

– ขณะใช้บริการ ควรเปิดไฟให้มีแสงสว่างเพียงพอ

– กรุณาทำท่าภาษามือให้ชัดเจน ไม่เร็วจนเกินไป

– เมื่อต้องการวางสาย กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสารทุกครั้ง

– เจ้าหน้าที่สามารถปฏิเสธการให้บริการ หากผู้ใช้บริการมีการใช้คำไม่สุภาพหรือเป็นเรื่องผิดกฎหมาย

บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบปรับปรุงเสียงพูดสำหรับหรับผู้ไร้กล่องเสียง และผู้ที่ปากแหว่งเพดานโหว่

บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบปรับปรุงเสียงพูดสำหรับผู้ไร้กล่องเสียง และผู้ที่ปากแหว่งเพดานโหว่ เป็นการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารสำหรับผู้ไร้กล่องเสียงและผู้ที่ปากแหว่งเพดานโหว่ที่มีปัญหาการพูดไม่ชัด เมื่อใช้โทรศัพท์สื่อสารกับผู้รับปลายทางทำให้ผู้รับปลายทางไม่สามารถรับฟังได้ชัดเจน จึงมีบริการสายพิเศษที่มีโปรแกรมปรับปรุงเสียงพูดของผู้ไร้กล่องเสียงและผู้ที่ปากแหว่งเพดานโหว่ให้ชัดขึ้นและส่งเสียงที่ปรับปรุงให้ใหม่กับผู้รับปลายทาง

ข้อแนะนำในการใช้บริการ

– โทรศัพท์เลขหมาย 1412 กด 1 สำหรับเข้าสู่บริการปรับปรุงเสียงพูดของผู้ไร้กล่องเสียง

– โทรศัพท์เลขหมาย 1412 กด 1 สำหรับเข้าสู่บริการปรับปรุงเสียงพูดของผู้ที่ปากแหว่งเพดานโหว่

บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบแปลงเสียงเป็นข้อความผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Caption

บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบแปลงเสียงเป็นข้อความผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Caption เป็นการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารสำหรับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินแบบหูตึงหรือผู้สูงอายุ สามารถโทรศัพท์เข้ามายังศูนย์ TTRS ผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Caption สำหรับแปลงเสียงเป็นข้อความช่วยให้ผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินแบบหูตึงหรือผู้สูงอายุได้ยินเสียงพร้อมกับเห็นข้อความที่ตรงกับเสียงไปพร้อมกัน

       ข้อแนะนำในการใช้บริการ

– ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ App Store (iOS) หรือ Play Store (Android) โดยพิมพ์คำว่า TTRS Caption

บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผ่านโทรศัพท์วิดีโอ

บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผ่านโทรศัพท์วิดีโอ (TTRS Video Phone) เป็นการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบการสนทนาภาษามือผ่านเครื่องโทรศัพท์วิดีโอ (Video Phone) การใช้งานในกรณีที่คนพิการทางการได้ยินเข้ามาติดต่อภายในหน่วยงาน และไม่สามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้ เจ้าหน้าที่ (คนหูดี) จะใช้เครื่องโทรศัพท์วิดีโอ (Video Phone) โทรติดต่อเข้าไปหาเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร  โดยเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสารจะแปลภาษามือของคนพิการทางการได้ยินเป็นเสียงให้กับเจ้าหน้าที่ (คนหูดี) ฟัง และเมื่อเจ้าหน้าที่ (คนหูดี) พูด เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสารจะแปลเสียงเจ้าหน้าที่ (คนหูดี) เป็นภาษามือให้กับคนพิการทางการได้ยิน ทำเช่นนี้จนจบการสนทนา

โดยมีสถานที่ติดตั้ง ดังนี้ ที่ติดตั้งตามสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัด  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ) สมาคมและชมรมคนหูหนวก บริษัทเอกชนที่มีคนหูหนวกทำงาน และขนส่งมวลชน  เช่น รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิ้งก์

สถานที่ติดตั้ง TTRS Video Phone

– รายชื่อสถานที่ติดตั้ง TTRS Video Phone สามารถรับชมได้ที่เมนู “รายชื่อสถานที่ติดตั้ง TTRS Video Phone” แถบด้านล่างของเว็บไซต์