รูปประจำเรื่อง

       วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี:  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการบริการถ่ายทอดการสื่อสารผ่านเครื่องบริการถ่ายทอดการสื่อสารสาธารณะ (ตู้ TTRS) สำหรับคนพิการทางการได้ยิน ที่ติดตั้ง ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  โดยมีพลเอกสุกิจ ขมะสุนทร กสทช. และ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เป็นผู้แทนส่งมอบตู้ TTRS  แก่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า

“กสทช. ได้จัดให้มีบริการถ่ายทอดการสื่อสารสำหรับคนพิการทางการได้ยินและการสื่อความหมายขึ้น  โดยเปิดบริการให้ 6 ช่องทาง   ช่องทางหนึ่งคือการติดตั้งตู้ TTRS ที่เป็นเสมือนตู้โทรศัพท์สาธารณะสำหรับคนพิการทางการได้ยินทั่วประเทศ จำนวน 120 ตู้ในปี 2558   โดยจัดบริการ “ฟรี” แก่คนพิการทางการได้ยิน   ด้วยสำนักงาน กสทช. มีแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ปี 2555-2559  จึงได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย เพื่อให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารระหว่างคนพิการทางการได้ยินและคนอื่นๆ ในสังคม ตั้งแต่ปี 2555 รวมทั้งสนับสนุนการจัดทำตู้ TTRS จำนวน 120 ตู้ เพื่อติดตั้งทั่วประเทศ  ปัจจุบันติดตั้งไปแล้ว 47 จังหวัด ในสถานที่ราชการ  สถานศึกษา  หน่วยงานขนส่งมวลชน  หน่วยงานเอกชน  และหน่วยงานคนพิการ ทั้งนี้เป็นการสร้างโอกาสให้คนพิการทางการได้ยินสามารถใช้บริการโทรคมนาคมและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง”

สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  เป็นเป้าหมายหนึ่งที่ กสทช. พิจารณาว่า ตู้ TTRS จะเป็นประโยชน์แก่คนพิการทางการได้ยินที่อาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์ บริเวณปากเกร็ด  ได้ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับคนอื่นๆ ในสังคมได้   ทำให้คนพิการฯ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:   คุณธิดารัตน์ เหมรังคะ
หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์
ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS)
โทรศัพท์:  0-2434-0208-9 และ 08-7551-3553
อีเมล: thidarat.ttrs@gmail.com

 

Categories: ข่าว