รายการคืนความสุขให้คนในชาติ โดย นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

รูปประจำเรื่อง

       รายการคืนความสุขให้คนในชาติ โดย นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 นาทีที่ 8 ได้พูดถึงเรื่อง อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ

– การเข้าถึงสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน การเมือง สังคม วัฒนธรรม อย่างเท่าเทียม
– การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมทางกายภาพ การคมนาคม ขนส่ง ข้อมูลข่าวสาร บริการสาธารณะ
– การยอมรับความเท่าเทียมทางกฎหมาย ความเสมอภาคทางการศึกษา ด้านสุขภาพ การทำงาน
– การขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ

Categories: ข่าว