อบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตั้งและใช้งานระบบโทรศัพท์วิดีโอผ่านบริการถ่ายทอดการสื่อสารสำหรับคนหูหนวก

รูปประจำเรื่อง อบรมเชิงปฎิบัติการ

       เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การติดตั้งและใช้งานระบบโทรศัพท์วิดีโอผ่านบริการถ่ายทอดการสื่อสารสำหรับคนหูหนวก” ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการแต่ละจังหวัดมีระบบการรับแจ้งเหตุของคนพิการทางการได้ยินผ่านบริการถ่ายทอดการสื่อสารของศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS)

 

       ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงษ์พันธ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ได้ให้เกียรติมามอบเครื่องโทรศัพท์วิดีโอแก่ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจำนวน 31 จังหวัด เพื่อนำไปใช้งานในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัด ในการอบรมครั้งนี้ อาจารย์วันทนีย์ พันธชาติ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะทาง “ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์” สวทช. ได้รับเชิญให้บรรยายเรื่อง “แนวทางการดำเนินงานการจัดบริการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึงสำหรับคนพิการทางการได้ยิน” และ ดร. ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีที่ทุกคนเข้าถึงและสิ่งอำนวยความสะดวก สวทช. ได้รับเชิญบรรยายเรื่อง “การติดตั้งและใช้งานระบบโทรศัพท์วิดีโอผ่านบริการถ่ายทอดการสื่อสารสำหรับคนพิการทางการได้ยิน” พร้อมกับได้ร่วมให้ความรู้ในการฝึกปฏิบัติการติดตั้งและใช้งานระบบโทรศัพท์วิดีโอผ่านบริการถ่ายทอดการสื่อสารสำหรับคนพิการทางการได้ยิน รวมไปถึงการทดสอบการใช้งาน โดยมีเจ้าหน้าที่เทคนิคของศูนย์ TTRS ร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากร

Categories: ข่าว