รูปประจำเรื่อง อบรมเชิงปฎิบัติการ
รูปประจำเรื่อง อบรมวิทยากรแกนนำ 2562
รูปประจำเรื่อง คุณนับดาวและคณะ เยี่ยมชม TTRS
อบรมวิทยากรแกนนำบริการถ่ายทอดการสื่อสารของ TTRS ปี 2562 รุ่นที่ 1
รูปประจำเรื่อง คณะหูหนวกจากฮ่องกงเยี่ยมชม TTRS
รูปประจำเรื่อง อบรมชมรมคนหูหนวกจังหวัดระยอง
รูปประจำเรื่อง อบรมให้ชมรมคนหูหนวกจังหวัดนราธิวาส
รูปประจำเรื่อง
รูปประจำเรื่อง
รูปประจำเรื่อง