วิดีโอการใช้บริการ TTRS

วีดีทัศน์การแจ้งเหตุฉุกเฉิน ของผู้พิการทางการได้ยิน(คนหูหนวก)
รูปประจำเรื่อง