อบรมการใช้บริการ TTRS บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

cover

       เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย(TTRS) ได้จัดฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารของพนักงานพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย เกี่ยวกับการใช้บริการของ TTRS ผ่านช่องทางต่างๆ ให้กับพนักงานบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ณ สถาบันฝึกอบรม บริษัท เอ็มเค เรสโครองต์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

 

Categories: ข่าว