พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

รูปหน้าปก พิธีลงนามข้อตกลงจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

       วันที่ 4 มีนาคม 2563 ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย(TTRS) ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคุณกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้เข้าร่วมงาน เยี่ยมชมนิทรรศการของศูนย์ฯ TTRS , สำนักงาน กสทช. และนิทรรศการจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) , สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) , สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) ฯลฯ

 

Categories: ข่าว