รูปหน้าปก อบรมการใช้บริการ TTRS ให้นักเรียน/นักศึกษาหูหนวก ปี 2563