พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติคนพิการทางการได้ยินที่ใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารสูงสุด  ของศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565