พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติคนพิการทางการได้ยินที่ใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารสูงสุด ของศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565

TTRSOK-0922-Group-08

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ TTRS OK ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูคนพิการทางการได้ยินที่ใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารสูงสุด และใช้บริการได้อย่างมีคุณภาพเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใช้บริการท่านอื่นๆ รวมจำนวน 24 คน แบ่งเป็นผู้ใช้บริการ TTRS 9 บริการสูงสุด จำนวน 9 คน และผู้ใช้บริการ TTRS รวมทุกบริการสูงสุด จำนวน 15 คน โดยมีนายสมบัติ ลีลาพตะ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการรองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กสทช. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ (TTRS OK) และนางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมเป็นเกียรติในการมอบรางวัลในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้สังคมได้รับรู้ถึงบทบาทของ TTRS ในการเป็นตัวกลางถ่ายทอดการสื่อสาร เพื่อลดช่องว่าง ลดความเหลื่อมล้ำในการสื่อสารของคนพิการทางการได้ยินให้เหลือน้อยที่สุด โดยมีรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลผู้ใช้งานสูงสุดของแต่ละบริการ
1. บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบข้อความสั้น (SMS)
คุณมรกต ตันเวียง จำนวน 235 ครั้ง
2. บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบรับ-ส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Message
คุณธนกร สระทองโน จำนวน 8,461 ครั้ง
3. บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาข้อความผ่านเว็บไซต์
คุณวรุตม์ โกมุทแดง จำนวน 532 ครั้ง
4. บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาข้อความผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Live Chat
คุณนับดาว องค์อภิชาติ จำนวน 5,115 ครั้ง
5. บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผ่านโทรศัพท์วีดีโอ
กลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 95 ครั้ง
6. บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผ่านเครื่องบริการถ่ายทอดการสื่อสารสาธารณะ (ตู้ TTRS)
โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 7,287 ครั้ง
7. บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Video
คุณคมสัน จารุทวีสิน จำนวน 7,280 ครั้ง
8. บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบแปลงเสียงเป็นข้อความ
คุณคนึงนิจ ปภาคีรี จำนวน 335 ครั้ง
9. บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผ่านเว็บไซต์
คุณวิรเดช สัตถาผล จำนวน 73 ครั้ง

รางวัลผู้ใช้งานสูงสุดรวมทุกบริการ
1. คุณธนกร สระทองโน จำนวน 11,738 ครั้ง
2. คุณศุภโชค พุ่มโสภา จำนวน 9,398 ครั้ง
3. คุณคมสัน จารุทวีสิน จำนวน 8,479 ครั้ง
4. คุณสายัณห์ อินทโต จำนวน 7,492 ครั้ง
5. คุณเกียรติณรงค์ คงเล็ก จำนวน 6,537 ครั้ง
6. คุณพละชัย ชูใจ จำนวน 6,168 ครั้ง
7. คุณนับดาว องค์อภิชาติ จำนวน 5,419 ครั้ง
8. คุณอุดมพร สิทธิสาร จำนวน 5,378 ครั้ง
9. คุณอัตดนัย ศิริถม จำนวน 5,211 ครั้ง
10. คุณภาณุพล สินธนเจริญ จำนวน 4,885 ครั้ง
11. คุณธนชัย ช่วยบุญชู จำนวน 4,742 ครั้ง
12. คุณวรุตม์ โกมุทแดง จำนวน 4,638 ครั้ง
13. คุณไพฑูรย์ สมบูรณ์ จำนวน 4,140 ครั้ง
14. คุณณัฐพล มณีวรรณ จำนวน 3,968 ครั้ง
15. คุณมงคลสิทธิ์ ชัยชนะ จำนวน 3,950 ครั้ง

ทางศูนย์ TTRS ขอขอบคุณประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติและผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง 24 คนเป็นอย่างสูง ที่ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล TTRS OK ประจำปี 2565  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่ได้รับรางวัลในปีนี้จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนบริการถ่ายทอดการสื่อสารของศูนย์ TTRS ต่อไป

 

Categories: กิจกรรม TTRS