ข้อความ Alt

ศูนย์ TTRS

ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2554 ภายใต้ภารกิจสำคัญของสำนักงาน กสทช. ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสทช. มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อให้คนพิการทางการได้ยินและคนพิการทางการพูดสามารถสื่อสารกับคนทั่วไปผ่านโทรคมนาคมพื้นฐานได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1) เป็นหลักประกันขั้นพื้นฐานในการติดต่อสื่อสารสำหรับคนพิการทางการได้ยินและคนพิการทางการพูด และสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

2) เพื่อให้กลุ่มคนพิการทางการได้ยินและคนพิการทางการพูดมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับคนทั่วไปได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น

3) เพื่อให้กลุ่มคนพิการทางการได้ยินและคนพิการทางการพูด สามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐและเอกชนได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

4) เพื่อดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

วิสัยทัศน์

ศูนย์ TTRS มุ่งเน้นการแก้ปัญหาและอุปสรรคของผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินและผู้ที่บกพร่องทางการพูดที่ไม่สามารถใช้บริการโทรคมนาคมได้เท่าเทียมกับผู้ใช้ทั่วไป โดยจัดบริการเสริมด้านการบริการถ่ายทอดการสื่อสารที่ได้มาตรฐานการบริการ เพื่อเป็นหลักประกันสิทธิการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึงของประชาชนชาวไทย

พันธกิจ

 1. ดำเนินการเพื่อให้ผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินและผู้ที่บกพร่องทางการพูดมีช่องทางสามารถใช้บริการโทรคมนาคมเพื่อสื่อสารกับบุคคลทั่วไปได้สะดวก โดยให้ได้รับบริการถ่ายทอดการสื่อสารผ่านทางศูนย์ TTRS ที่สามารถตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินและผู้ที่บกพร่องทางการพูดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งในระดับหลักการ นโยบาย และระดับปฏิบัติการ
 2. สนับสนุนให้เกิดการดำเนินงานภายใต้กรอบการประสานความร่วมมือ ประสานทรัพยากรและการกำหนดเป้าหมายร่วมกัน ระหว่างองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ TTRS
 3. ดำเนินการพัฒนาคุณภาพบุคลากรของศูนย์ TTRS ให้มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ดำเนินการบริการถ่ายทอดการสื่อสารให้ได้มาตรฐานการบริการที่กำหนด
 5. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายได้ทราบและเข้าใจถึงประโยชน์ของบริการ TTRS ที่จัดให้
 6. ดำเนินการอบรมผู้ใช้บริการให้เข้าใจถึงการใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารในเชิงรุก โดยเฉพาะชุมชนชนบท รวมทั้งจัดอบรมการใช้งานอุปกรณ์ปลายทาง
 7. ส่งเสริมการให้มีบริการตู้ TTRS ในหน่วยงานที่ให้บริการประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการแก่ผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินและผู้ที่บกพร่องทางการพูด
 8. ส่งเสริมมาตรการการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับการบริการที่เป็นธรรม

 

เป้าหมาย

 1. มีระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพรองรับการให้บริการกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า 150,000 คน ในระยะ 5 ปี
 2. มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารมายังศูนย์ TTRS ที่มีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 8 ช่องทางรวมถึงบริการแจ้งเหตุฉุกเฉิน
 3. องค์กรภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการให้บริการ TTRS ไม่น้อยกว่า 1,000 แห่ง

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร ศูนย์ TTRS บริหารศูนย์โดยคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย มีโครงสร้างองค์กร ประกอบไปด้วย 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารสำนักงาน ฝ่ายบริการถ่ายทอดการสื่อสาร และฝ่ายระบบสารสนเทศ ดังนี้ 1) ฝ่ายบริหารสำนักงาน ประกอบด้วย 5 งาน คือ งานการเงิน บัญชีและพัสดุ งานบุคคล งานอบรมและประชาสัมพันธ์ งานสมาชิกสัมพันธ์ และงานธุรการ 2) ฝ่ายบริการถ่ายทอดการสื่อสาร ประกอบด้วย 3 งาน คือ งานบริการถ่ายทอดการสื่อสาร งานบริการคำบรรยายแทนเสียง และงานบริการล่ามการเรียนการสอนทางไกล 3) ฝ่ายระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย 2 งาน คืองานระบบสารสนเทศ และงานมัลติมีเดีย[/caption]

คณะกรรมการบริหารศูนย์ TTRS

  1. ผู้อำนวยการสำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม สำนักงาน กสทช. หรือผู้แทน – ประธานกรรมการ
  2. ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ – รองประธานกรรมการ
  3. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือผู้แทน – กรรมการ
  4. อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือผู้แทน – กรรมการ
  5. เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หรือผู้แทน – กรรมการ
  6. นายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน – กรรมการ
  7. นายกสมาคมล่ามภาษามือแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน – กรรมการ
  8. นายกสมาคมผู้ไร้กล่องเสียงในประเทศไทย หรือผู้แทน – กรรมการ
  9. นายกสมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน – กรรมการ
  10. เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือผู้แทน – กรรมการ
  11. นางมลิวัลย์ ธรรมแสง – กรรมการ
  12. นางสาววันทนีย์ พันธชาติ – กรรมการ
  13. นางสาววรกัญญา สิทธิธรรม – กรรมการ
  14. พันตำรวจตรีปกรณ์ ทองจีน – กรรมการ
  15. นายสุภชาญ ตรัยตรึงศ์สกุล – กรรมการ
  16. ผู้อำนวยการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย – กรรมการและเลขานุการ
  17. นางสาววิลัยลักษณ์ พงษ์เสือ – ผู้ช่วยเลขานุการ
  18. นางสิริลักษณ์ ลักษมีวณิชย์ – ผู้ช่วยเลขานุการ
  19. นางสาวธนพร แสงแก้ว – ผู้ช่วยเลขานุการ

 

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารศูนย์ TTRS มีดังนี้

  1. กำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำ หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย
  2. พิจารณาแผนการดำเนินงานประจำปี รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน และรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีของศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย
  3. พิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลาการดำเนินงาน
  4. ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานของศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทยเป็นประจำทุก 6 เดือน
  5. จัดตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อดำเนินการตามที่คณะกรรมการกำหนด

เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร

นางสาวอัฑฒกาฐ์ เที่ยงปรีชารักษ์
หัวหน้ากลุ่มบริการถ่ายทอดการสื่อสาร
Experience: หมายเลข 03
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร
นางสาวชนัญชิดา ชีพเสรี
หัวหน้ากลุ่มบริการถ่ายทอดการสื่อสาร
Experience: หมายเลข 10
นายกนต์ธร ไกรสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสารอาวุโส
Experience: หมายเลข 07
นายคเชนทร์ เทพทับทิม
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสารอาวุโส
Experience: หมายเลข 08
นางสาวฐิตารีย์ เกี่ยวคุ้มภัย
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสารอาวุโส
Experience: หมายเลข 15
นายจารุพัฒน์ หิรัญศรีตระกูล
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร
Experience: หมายเลข 16
นางสาวณิภาทิพย์ แสนสุข
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร
Experience: หมายเลข 18
นางสาวพจี เอี่ยมขำ
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร
Experience: หมายเลข 20
นายนพพล ไกยราช
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร
Experience: หมายเลข 23
นางสาววัชรา อสิพงษ์
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร
Experience: หมายเลข 24
นางสาวพัชรี ศรีสุขใส
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร
Experience: หมายเลข 25
นางสาวกนกอร วงษ์คำหาญ
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร
Experience: หมายเลข 27
นางสาวพัชรียา โพธิ์เย็น
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร
Experience: หมายเลข 28
นางสาวพจีรัตน์ ศรีเสมอ
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร
Experience: หมายเลข 30
นางสาวจิราพร วิชา
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร
Experience: หมายเลข 32
นางสาวอาทิมา อ่วมเจริญ
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร
Experience: หมายเลข 36
นางสาวตวงรัตน์ พวงสถิตย์
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร
Experience: หมายเลข 37
นางสาวปวีณา อินสุข
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร
Experience: หมายเลข 38
นางสาวอภิชญา พร้อมพวก
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร
Experience: หมายเลข 39
นางสาวกิติยา ตันสกุล
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร
Experience: หมายเลข 40
นางสาวสุภาพร สังข์ทอง
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร
Experience: หมายเลข 41
นางสาวบุณยาพร คะเนมา
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร
Experience: หมายเลข 42
นางสาวนิรชา นาน้อย
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร
Experience: หมายเลข 43
นางสาวสุพัฒน์ศร เสียวสุข
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร
Experience: หมายเลข 44
นางสาวธนัญญา สิทธิโชคเจริญ
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร
Experience: หมายเลข 45
นางสาววัลลภา ศานตินิรันดร
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร
Experience: หมายเลข 46
นางสาวลดาวัลย์ กลมเกลี้ยง
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร
Experience: หมายเลข 47
นางสาวมัลลิกา ทีบัวบาน
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร
Experience: หมายเลข 48
นางสาวณัฐพัศวีร์ เบญจวงศ์
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร
Experience: หมายเลข 49
นางสาวพัศวีร์ณัฐ เบญจวงศ์
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร
Experience: หมายเลข 50
นางสาวศันสนีย์ วิโรจน์รัตนกุล
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร
Experience: หมายเลข 51
นายรุจินพ หล่มศรี
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร
Experience: หมายเลข 53
นางสาวศุทธานต์ เทียนทอง
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร
Experience: หมายเลข 54
นางสาวสุพิชชา บ่าพิมาย
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร
Experience: หมายเลข 55
นางสาวยุพารัตน์ นิลจันทร์
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร
Experience: หมายเลข 56
นางสาวณัฐพร ด้วงปลี
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร
Experience: หมายเลข 57
นางสาวอังคณา โทปุรินทร์
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร
Experience: หมายเลข 59

แผนการดำเนินงานประจำปี

cover-plan-report-63
แผนการดำเนินงานประจำปี 2563
TTRS Plan 2559
แผนการดำเนินงานประจำปี 2559
TTRS Plan 2558
แผนการดำเนินงานประจำปี 2558
TTRS Plan 2557
แผนการดำเนินงานประจำปี 2557
TTRS Plan 2556
แผนการดำเนินงานประจำปี 2556
TTRS Plan 2555
แผนการดำเนินงานประจำปี 2555

ผลการดำเนินงานประจำปี

cover-plan-report-63
รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2563
TTRS Summary 2562
รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2562
TTRS Summary 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2561
TTRS Summary 2560
รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2560
TTRS Summary 2559
รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2559
TTRS Summary 2558
รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2558
TTRS Summary 2557
รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2557
TTRS Summary 2556
รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2556
TTRS Summary 2555
รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2555

รายงานการประเมินความพึงพอใจ

กราฟผลการประเมินความพึงพอใจ การให้บริการถ่ายทอดการสื่อสาร

มาตรการคุ้มครองสิทธิ ของผู้ใช้บริการ TTRS

การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

        ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารฯ ได้กำหนดการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคสำหรับการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารโดยการไม่เผยแพร่ข้อมูลใดๆ ของผู้ใช้บริการรวมถึงข้อมูลการใช้บริการจะถูกเก็บเป็นความลับ ผู้บกพร่องทางการได้ยินและผู้ที่บกพร่องทางการพูด รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่มาใช้บริการสามารถให้ความเห็น เสนอแนะ หรือร้องเรียนให้เกิดการปรับปรุงการให้บริการที่ดีขึ้นในด้านต่างๆ โดยผ่านผู้รับเรื่องร้องเรียนคือเจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์ที่เป็นคนหูหนวก ซึ่งมีความเป็นกลางปฏิบัติงานโดยไม่มีอคติ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ อีเมล ไลน์ เฟซบุ๊ก

ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน ดังนี้

1. แจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางที่กำหนดให้ ได้แก่ 

– www.ttrs.or.th

– Line id : ttrs.thailand

– Facebook : TTRS Thailand และ

– แอปพลิเคชัน TTRS Video เมนู สอบถาม TTRS   

   โดยแจ้งข้อมูลการรับบริการดังนี้

– ช่องทางที่ใช้บริการ (TTRS VDO/ Live Chat / TTRS Message เป็นต้น)

– วัน เวลาที่รับบริการ

– หมายเลขเจ้าหน้าที่ล่ามภาษามือที่ให้บริการ

– เรื่องที่ต้องการแนะนำหรือร้องเรียน   

2. ขั้นตอนการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์รับเรื่องและส่งต่อให้หัวหน้ากลุ่มบริการถ่ายทอดการสื่อสาร เพื่อทำการตรวจสอบ

3. ขั้นตอนการแจ้งผลการตรวจสอบ หัวหน้ากลุ่มบริการถ่ายทอดการแจ้งผลการตรวจสอบผ่านเจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์เพื่อแจ้งผลกลับไปยังผู้ร้องเรียน

 

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS)

 1. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกและใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสาร
 2. สมาชิก TTRS จะได้รับบริการถ่ายทอดการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ SMS , แอปพลิเคชัน TTRS Message , สนทนาข้อความบนเว็บไซต์ , แอปพลิเคชัน TTRS Live Chat , สนทนาวิดีโอผ่านเว็บไซต์ , แอปพลิเคชัน TRS Video และสนทนาวิดีโอผ่านตู้ TTRS ซึ่งให้บริการโดยล่ามภาษามือที่มีความเชี่ยวชาญ 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์
 3. สมาชิกที่ใช้บริการ TTRS อย่างเป็นประโยชน์และใช้บริการอย่างต่อเนื่องจะได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นของผู้ใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารประจำปีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 4. สมาชิก TTRS จะได้รับข่าวแจ้งเตือนเหตุการณ์ภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ ทาง SMS โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 5. มีบริการทีมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือในการสมัครสมาชิกและแจ้งผลการสมัครสมาชิกทาง SMS

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ

 1. ขอสงวนสิทธิ์การใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารในช่องทางสนทนาข้อความและสนทนาวิดีโอเฉพาะผู้ใช้บริการที่สมัครสมาชิก TTRS เท่านั้น
 2. ในการสมัครสมาชิก ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน
 3. ผู้ใช้บริการตกลงจะปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ
 4. ผู้ใช้บริการตกลงจะรักษา Username Password และข้อมูลส่วนตัวไว้เป็นความลับ และไม่ให้บุคคลอื่นขอยืมเข้าใช้งาน
 5. TTRS ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการได้ทันที หากพบว่าผู้ใช้บริการกระทำการดังนี้

เรื่องที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายทุกประเภท เช่น การพนันทุกชนิด การทำแท้ง ยาเสพติด การกู้เงินนอกระบบ ซื้อ-ขายบริการทางเพศ ฯลฯ

   หากเป็นการพูดคุยทั่วไปหรือเล่าเรื่องกับผู้รับสายปลายทางรับฟังแต่ไม่ได้ใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารเพื่อการกระทำดังกล่าว เจ้าหน้าที่ฯ สามารถให้บริการได้

– ผู้ใช้บริการแต่งกายไม่สุภาพ

– ผู้ใช้บริการใช้คำไม่สุภาพและเรื่องที่กระทบกระเทือนจิตใจของคนหูดีและคนหูหนวก

– ผู้ใช้บริการไม่ได้ใช้ Username และ Password ของตนเอง

– สวมรอยในการสนทนาโดยใช้ชื่อผู้อื่นในการสนทนา

       ยกเว้น กรณีผู้ใช้บริการติดต่อผ่านช่องทางฉุกเฉิน แต่เรื่องที่ต้องการติดต่อไม่ใช่การแจ้งเหตุฉุกเฉิน ผู้ใช้บริการจะต้องวางสายแล้วเข้าใช้บริการในช่องทางปกติ

 

นโยบายการรักษาความลับของผู้ใช้บริการ

 1. TTRS ยึดถือนโยบายไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการอย่างชัดแจ้ง หรือตามกฎหมายกำหนด
 2. TTRS มีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลโดยใช้ระบบป้องกันที่มีมาตรฐานทางเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับ
 3. ผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการได้มีเฉพาะผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานในด้านทะเบียนผู้ใช้บริการเท่านั้น