ข้อความ Alt

ศูนย์ TTRS

ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2554 ภายใต้ภารกิจสำคัญของสำนักงาน กสทช. ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสทช. มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อให้คนพิการทางการได้ยินและคนพิการทางการพูดสามารถสื่อสารกับคนทั่วไปผ่านโทรคมนาคมพื้นฐานได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1) เป็นหลักประกันขั้นพื้นฐานในการติดต่อสื่อสารสำหรับคนพิการทางการได้ยินและคนพิการทางการพูด และสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

2) เพื่อให้กลุ่มคนพิการทางการได้ยินและคนพิการทางการพูดมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับคนทั่วไปได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น

3) เพื่อให้กลุ่มคนพิการทางการได้ยินและคนพิการทางการพูด สามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐและเอกชนได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

4) เพื่อดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

วิสัยทัศน์

ศูนย์ TTRS มุ่งเน้นการแก้ปัญหาและอุปสรรคของผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินและผู้ที่บกพร่องทางการพูดที่ไม่สามารถใช้บริการโทรคมนาคมได้เท่าเทียมกับผู้ใช้ทั่วไป โดยจัดบริการเสริมด้านการบริการถ่ายทอดการสื่อสารที่ได้มาตรฐานการบริการ เพื่อเป็นหลักประกันสิทธิการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึงของประชาชนชาวไทย

พันธกิจ

 1. ดำเนินการเพื่อให้ผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินและผู้ที่บกพร่องทางการพูดมีช่องทางสามารถใช้บริการโทรคมนาคมเพื่อสื่อสารกับบุคคลทั่วไปได้สะดวก โดยให้ได้รับบริการถ่ายทอดการสื่อสารผ่านทางศูนย์ TTRS ที่สามารถตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินและผู้ที่บกพร่องทางการพูดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งในระดับหลักการ นโยบาย และระดับปฏิบัติการ
 2. สนับสนุนให้เกิดการดำเนินงานภายใต้กรอบการประสานความร่วมมือ ประสานทรัพยากรและการกำหนดเป้าหมายร่วมกัน ระหว่างองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ TTRS
 3. ดำเนินการพัฒนาคุณภาพบุคลากรของศูนย์ TTRS ให้มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ดำเนินการบริการถ่ายทอดการสื่อสารให้ได้มาตรฐานการบริการที่กำหนด
 5. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายได้ทราบและเข้าใจถึงประโยชน์ของบริการ TTRS ที่จัดให้
 6. ดำเนินการอบรมผู้ใช้บริการให้เข้าใจถึงการใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารในเชิงรุก โดยเฉพาะชุมชนชนบท รวมทั้งจัดอบรมการใช้งานอุปกรณ์ปลายทาง
 7. ส่งเสริมการให้มีบริการตู้ TTRS ในหน่วยงานที่ให้บริการประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการแก่ผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินและผู้ที่บกพร่องทางการพูด
 8. ส่งเสริมมาตรการการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับการบริการที่เป็นธรรม

 

เป้าหมาย

 1. มีระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพรองรับการให้บริการกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า 150,000 คน ในระยะ 5 ปี
 2. มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารมายังศูนย์ TTRS ที่มีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 8 ช่องทางรวมถึงบริการแจ้งเหตุฉุกเฉิน
 3. องค์กรภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการให้บริการ TTRS ไม่น้อยกว่า 1,000 แห่ง

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร ศูนย์ TTRS บริหารศูนย์โดยคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย มีโครงสร้างองค์กร ประกอบไปด้วย 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารสำนักงาน ฝ่ายบริการถ่ายทอดการสื่อสาร และฝ่ายระบบสารสนเทศ ดังนี้ 1) ฝ่ายบริหารสำนักงาน ประกอบด้วย 5 งาน คือ งานการเงิน บัญชีและพัสดุ งานบุคคล งานอบรมและประชาสัมพันธ์ งานสมาชิกสัมพันธ์ และงานธุรการ 2) ฝ่ายบริการถ่ายทอดการสื่อสาร ประกอบด้วย 3 งาน คือ งานบริการถ่ายทอดการสื่อสาร งานบริการคำบรรยายแทนเสียง และงานบริการล่ามการเรียนการสอนทางไกล 3) ฝ่ายระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย 2 งาน คืองานระบบสารสนเทศ และงานมัลติมีเดีย[/caption]

คณะกรรมการบริหารศูนย์ TTRS

  1. ผู้อำนวยการสำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม สำนักงาน กสทช. หรือผู้แทน – ประธานกรรมการ
  2. ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ – รองประธานกรรมการ
  3. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือผู้แทน – กรรมการ
  4. อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือผู้แทน – กรรมการ
  5. เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หรือผู้แทน – กรรมการ
  6. นายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน – กรรมการ
  7. นายกสมาคมล่ามภาษามือแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน – กรรมการ
  8. นายกสมาคมผู้ไร้กล่องเสียงในประเทศไทย หรือผู้แทน – กรรมการ
  9. นายกสมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน – กรรมการ
  10. เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือผู้แทน – กรรมการ
  11. นางมลิวัลย์ ธรรมแสง – กรรมการ
  12. นางสาววันทนีย์ พันธชาติ – กรรมการ
  13. นางสาววรกัญญา สิทธิธรรม – กรรมการ
  14. พันตำรวจตรีปกรณ์ ทองจีน – กรรมการ
  15. นายสุภชาญ ตรัยตรึงศ์สกุล – กรรมการ
  16. ผู้อำนวยการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย – กรรมการและเลขานุการ
  17. นางสาววิลัยลักษณ์ พงษ์เสือ – ผู้ช่วยเลขานุการ
  18. นางสิริลักษณ์ ลักษมีวณิชย์ – ผู้ช่วยเลขานุการ
  19. นางสาวธนพร แสงแก้ว – ผู้ช่วยเลขานุการ

 

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารศูนย์ TTRS มีดังนี้

  1. กำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำ หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย
  2. พิจารณาแผนการดำเนินงานประจำปี รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน และรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีของศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย
  3. พิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลาการดำเนินงาน
  4. ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานของศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทยเป็นประจำทุก 6 เดือน
  5. จัดตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อดำเนินการตามที่คณะกรรมการกำหนด

เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร

นางสาวอัฑฒกาฐ์ เที่ยงปรีชารักษ์
หัวหน้ากลุ่มบริการถ่ายทอดการสื่อสาร
Experience: หมายเลข 03
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร
นางสาวชนัญชิดา ชีพเสรี
หัวหน้ากลุ่มบริการถ่ายทอดการสื่อสาร
Experience: หมายเลข 10
นายกนต์ธร ไกรสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสารอาวุโส
Experience: หมายเลข 07
นายคเชนทร์ เทพทับทิม
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสารอาวุโส
Experience: หมายเลข 08
นางสาวฐิตารีย์ เกี่ยวคุ้มภัย
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสารอาวุโส
Experience: หมายเลข 15
นายจารุพัฒน์ หิรัญศรีตระกูล
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสารอาวุโส
Experience: หมายเลข 16
นางสาวณิภาทิพย์ แสนสุข
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร
Experience: หมายเลข 18
นางสาวพจี เอี่ยมขำ
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร
Experience: หมายเลข 20
นายนพพล ไกยราช
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร
Experience: หมายเลข 23
นางสาววัชรา อสิพงษ์
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสารอาวุโส
Experience: หมายเลข 24
นางสาวพัชรี ศรีสุขใส
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร
Experience: หมายเลข 25
นางสาวกนกอร วงษ์คำหาญ
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร
Experience: หมายเลข 27
นางสาวพจีรัตน์ ศรีเสมอ
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร
Experience: หมายเลข 30
นางสาวอาทิมา อ่วมเจริญ
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร
Experience: หมายเลข 36
นางสาวตวงรัตน์ พวงสถิตย์
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร
Experience: หมายเลข 37
นางสาวปวีณา อินสุข
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร
Experience: หมายเลข 38
นางสาวอภิชญา พร้อมพวก
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร
Experience: หมายเลข 39
นางสาวกิติยา ตันสกุล
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร
Experience: หมายเลข 40
นางสาวสุภาพร สังข์ทอง
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร
Experience: หมายเลข 41
นางสาวบุณยาพร คะเนมา
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร
Experience: หมายเลข 42
นางสาวนิรชา นาน้อย
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร
Experience: หมายเลข 43
นางสาวสุพัฒน์ศร เสียวสุข
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร
Experience: หมายเลข 44
นางสาวธนัญญา สิทธิโชคเจริญ
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร
Experience: หมายเลข 45
นางสาววัลลภา ศานตินิรันดร
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร
Experience: หมายเลข 46
นางสาวลดาวัลย์ กลมเกลี้ยง
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร
Experience: หมายเลข 47
นางสาวมัลลิกา ทีบัวบาน
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร
Experience: หมายเลข 48
นางสาวณัฐพัศวีร์ เบญจวงศ์
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร
Experience: หมายเลข 49
นางสาวศันสนีย์ วิโรจน์รัตนกุล
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร
Experience: หมายเลข 51
นางสาวศุทธานต์ เทียนทอง
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร
Experience: หมายเลข 54
นางสาวสุพิชชา บ่าพิมาย
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร
Experience: หมายเลข 55
นางสาวยุพารัตน์ นิลจันทร์
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร
Experience: หมายเลข 56
นางสาวณัฐพร ด้วงปลี
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร
Experience: หมายเลข 57
นางสาวอังคณา โทปุรินทร์
เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดการสื่อสาร
Experience: หมายเลข 59
นางสาวภัทราภรณ์ แสนคำปา
นางสาวภัทราภรณ์ แสนคำปา
เจ้าหน้าที่บริการถอดความเสียงพูด
Experience: หมายเลข 65
นางสาววริศรา ทิพย์ชัยโรจน์
นางสาววริศรา ทิพย์ชัยโรจน์
เจ้าหน้าที่บริการถอดความเสียงพูด
Experience: หมายเลข 66

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการดำเนินงานประจำปี 2564
cover-plan-report-63
แผนการดำเนินงานประจำปี 2563
TTRS Plan 2559
แผนการดำเนินงานประจำปี 2559
TTRS Plan 2558
แผนการดำเนินงานประจำปี 2558
TTRS Plan 2557
แผนการดำเนินงานประจำปี 2557
cover-plan-report-56
แผนการดำเนินงานประจำปี 2556
cover-plan-report-55
แผนการดำเนินงานประจำปี 2555

ผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2564
cover-plan-report-63
รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2563
TTRS Summary 2562
รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2562
TTRS Summary 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2561
cover-annual-report-60
รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2560
TTRS Summary 2559
รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2559
TTRS Summary 2558
รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2558
TTRS Summary 2557
รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2557
cover-annual-report-56
รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2556
TTRS Summary 2555
รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2555

รายงานการประเมินความพึงพอใจ

กราฟผลการประเมินความพึงพอใจ การให้บริการถ่ายทอดการสื่อสาร

มาตรการคุ้มครองสิทธิ ของผู้ใช้บริการ TTRS

การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

        ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารฯ ได้กำหนดการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคสำหรับการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารโดยการไม่เผยแพร่ข้อมูลใดๆ ของผู้ใช้บริการรวมถึงข้อมูลการใช้บริการจะถูกเก็บเป็นความลับ ผู้บกพร่องทางการได้ยินและผู้ที่บกพร่องทางการพูด รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่มาใช้บริการสามารถให้ความเห็น เสนอแนะ หรือร้องเรียนให้เกิดการปรับปรุงการให้บริการที่ดีขึ้นในด้านต่างๆ โดยผ่านผู้รับเรื่องร้องเรียนคือเจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์ที่เป็นคนหูหนวก ซึ่งมีความเป็นกลางปฏิบัติงานโดยไม่มีอคติ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ อีเมล ไลน์ เฟซบุ๊ก

ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน ดังนี้

1. แจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางที่กำหนดให้ ได้แก่ 

– www.ttrs.or.th

– Line id : ttrs.thailand

– Facebook : TTRS Thailand และ

– แอปพลิเคชัน TTRS Video เมนู สอบถาม TTRS   

   โดยแจ้งข้อมูลการรับบริการดังนี้

– ช่องทางที่ใช้บริการ (TTRS VDO/ Live Chat / TTRS Message เป็นต้น)

– วัน เวลาที่รับบริการ

– หมายเลขเจ้าหน้าที่ล่ามภาษามือที่ให้บริการ

– เรื่องที่ต้องการแนะนำหรือร้องเรียน   

2. ขั้นตอนการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์รับเรื่องและส่งต่อให้หัวหน้ากลุ่มบริการถ่ายทอดการสื่อสาร เพื่อทำการตรวจสอบ

3. ขั้นตอนการแจ้งผลการตรวจสอบ หัวหน้ากลุ่มบริการถ่ายทอดการแจ้งผลการตรวจสอบผ่านเจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์เพื่อแจ้งผลกลับไปยังผู้ร้องเรียน

 

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS)

 1. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกและใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสาร
 2. สมาชิก TTRS จะได้รับบริการถ่ายทอดการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ SMS , แอปพลิเคชัน TTRS Message , สนทนาข้อความบนเว็บไซต์ , แอปพลิเคชัน TTRS Live Chat , สนทนาวิดีโอผ่านเว็บไซต์ , แอปพลิเคชัน TRS Video และสนทนาวิดีโอผ่านตู้ TTRS ซึ่งให้บริการโดยล่ามภาษามือที่มีความเชี่ยวชาญ 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์
 3. สมาชิกที่ใช้บริการ TTRS อย่างเป็นประโยชน์และใช้บริการอย่างต่อเนื่องจะได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นของผู้ใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารประจำปีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 4. สมาชิก TTRS จะได้รับข่าวแจ้งเตือนเหตุการณ์ภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ ทาง SMS โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 5. มีบริการทีมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือในการสมัครสมาชิกและแจ้งผลการสมัครสมาชิกทาง SMS

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ

 1. ขอสงวนสิทธิ์การใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารในช่องทางสนทนาข้อความและสนทนาวิดีโอเฉพาะผู้ใช้บริการที่สมัครสมาชิก TTRS เท่านั้น
 2. ในการสมัครสมาชิก ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน
 3. ผู้ใช้บริการตกลงจะปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ
 4. ผู้ใช้บริการตกลงจะรักษา Username Password และข้อมูลส่วนตัวไว้เป็นความลับ และไม่ให้บุคคลอื่นขอยืมเข้าใช้งาน
 5. TTRS ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการได้ทันที หากพบว่าผู้ใช้บริการกระทำการดังนี้

เรื่องที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายทุกประเภท เช่น การพนันทุกชนิด การทำแท้ง ยาเสพติด การกู้เงินนอกระบบ ซื้อ-ขายบริการทางเพศ ฯลฯ

   หากเป็นการพูดคุยทั่วไปหรือเล่าเรื่องกับผู้รับสายปลายทางรับฟังแต่ไม่ได้ใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารเพื่อการกระทำดังกล่าว เจ้าหน้าที่ฯ สามารถให้บริการได้

– ผู้ใช้บริการแต่งกายไม่สุภาพ

– ผู้ใช้บริการใช้คำไม่สุภาพและเรื่องที่กระทบกระเทือนจิตใจของคนหูดีและคนหูหนวก

– ผู้ใช้บริการไม่ได้ใช้ Username และ Password ของตนเอง

– สวมรอยในการสนทนาโดยใช้ชื่อผู้อื่นในการสนทนา

       ยกเว้น กรณีผู้ใช้บริการติดต่อผ่านช่องทางฉุกเฉิน แต่เรื่องที่ต้องการติดต่อไม่ใช่การแจ้งเหตุฉุกเฉิน ผู้ใช้บริการจะต้องวางสายแล้วเข้าใช้บริการในช่องทางปกติ

 

นโยบายการรักษาความลับของผู้ใช้บริการ

 1. TTRS ยึดถือนโยบายไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการอย่างชัดแจ้ง หรือตามกฎหมายกำหนด
 2. TTRS มีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลโดยใช้ระบบป้องกันที่มีมาตรฐานทางเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับ
 3. ผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการได้มีเฉพาะผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานในด้านทะเบียนผู้ใช้บริการเท่านั้น